Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

Na co są przeznaczone zyski z reklam?

 • rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych,

 • rozwijanie mocnych stron uczestników,

 • zwiększenie motywacji do nauki,

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

 • zapobieganie uzależnieniom i agresji.

 • rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych,

 • rozwijanie mocnych stron uczestników,

 • zwiększenie motywacji do nauki,

 •  radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

 • zapobieganie uzależnieniom i agresji.

Zobacz galerię z zajęć integracyjnych we wrześniu i październiku 2008 >>>

 

      Przysposobienie obronne

Jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych i coraz bardziej prawdopodobnych? W ZSŁ odbyły się ćwiczenia - jak zareagować np. w sytuacji agresji któregoś z rówieśników. Zobacz materiał z Faktów TVN >>>

_____________________________________________________________________

 


Co roku przeprowadzane we wszystkich klasach I oraz starszych jeśli zajdzie taka potrzeba. Zajęcia mają na celu lepsze poznanie się osób w klasach oraz integrację klasy jako całości. Warsztaty integracyjne prowadzone są przez pedagoga i psychologa szkolnego. Pozwala to uczniom poznać osoby, do których mogą się zwrócić z różnego rodzaju problemami. Na zajęciach przeprowadzane są między innymi takie ćwiczenia jak: „zapamiętywanie imion”, „herby” (poznawanie zainteresowań  poszczególnych osób), „drzewo” (zwracanie uwagi na elementy łączące różne osoby).

 

 

Radzenie sobie ze stresem przedmaturalnym. Zajęcia prowadzone w ramach programu Stres pod kontrolą. Omawiane jest tu pojęcie stresu, sytuacje wywołujące stres, reakcje fizyczne i psychiczne na stres oraz możliwości i sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i emocjami im towarzyszącymi. Zajęcia przeznaczone są dla klas maturalnych oraz innych, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nich.

 

 

Warsztaty te przeprowadzane są w miarę zgłaszanych potrzeb. Dotyczą min. niskiej frekwencji, niskiej motywacji do nauki, trudnych relacji w klasie. Program zajęć dostosowywany jest do sygnalizowanych problemów.

 

 

Sztuka efektywnego uczenia się.Osoby biorące udział w tych zajęciach mogą zdiagnozować charakteryzujące ich style uczenia się oraz dowiedzieć się w jaki sposób uczyć się efektywniej. Poznają również i mają okazję przećwiczyć mnemotechniki, czyli techniki zapamiętywania takie jak: haki, ciągi skojarzeń, kodowanie dat.

 

 

Zajęcia pozwalają doskonalić umiejętności komunikacyjne. W czasie ćwiczeń uczestnicy poznają różnice między komunikacją jednostronną i dwustronną, dowiadują się jaki udział w całym procesie komunikacyjnym zabiera komunikacja niewerbalna, a także uczą się zadawać pytania otwarte i zamknięte.

 

 

W trakcie zajęć omawiane są różne aspekty wywierania wrażenia na innych: począwszy od wyglądu, poprzez mowę ciała, sposób poruszania się, do formy i treści wypowiedzi. Uczestnicy mają okazję obejrzeć i przeanalizować przykładowe scenki oraz przećwiczyć wystąpienia przed publicznością (chętni).

 

 

Twórcze rozwiązywanie problemów. Zajęcia mają na celu zwiększenie elastyczności przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Pozwalają uczestnikom rozwijać zdolność abstrahowania, metaforyzowania, rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, dokonywania skojarzeń oraz transformacji.

 

 

Warsztaty profilaktyczne „Złość, agresja, przemoc” oraz „Radzenie sobie z przemocą” – zajęcia dostosowane do programu Szkoła bez przemocy.

 

 

Warsztaty profilaktyczne „Uzależnienie od komputera” W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z symptomami uzależnienia od komputera, a także dowiadują się gdzie można w takich przypadkach uzyskać pomoc. Rodzaj warsztatów oraz ich scenariusze dostosowywane są do zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów potrzeb.

_____________________________________________________________________________

 

Dodatkowo organizujemy zajęcia przeprowadzane przez specjalistów z innych instytucji:

 • Zajęcia ze Strażą Miejską m. in. na temat prawnych konsekwencji kradzieży, zachowań agresywnych i przemocy, a także posiadania i zażywania środków psychoaktywnych.

 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologów i pedagogów) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” dotyczące m. in. profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, depresji, a także specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Lider Media - Najtańsza reklama dla twojej firmy