Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne o Programie

Trening Umiejetności Społecznych

Polska edycja Programu “Life Skills for Employability” jest częścią 

międzynarodowego programu organizowanego przez International Youth Foundation (Międzynarodowa Fundacja Młodzieży), dzięki dotacji od Fundacji General Electric. W Polsce program realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w szkołach   w Gdańsku i w Łodzi. Więcej informacji    o Programie na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

_______________________________________________________________________

Nasza szkoła od początku uczestniczyła w programie. W roku szkolnym 2006/2007 byliśmy jedną z dwóch szkół realizujących program w Gdańsku. Trenerami byli: Katarzyna Olejnik, Ewa Gajowiak, Dorota Mroczka i Daniel Demko. W roku 2007/2008 do Programu dołączyli nowi nauczyciele: Jolanta Eggert, Iwona Ziółkowska i Leszek Chęciński.

Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności osobistych i społecznych, które w dalszej perspektywie przełożą się na lepszą jakość relacji społecznych oraz zwiększą możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy.

Program obejmuje 33 godziny zajęć oraz przygotowanie i zrealizowanie projektu w małych grupach (5-12 osób).

 

 Tematy realizowane w ramach zajęć:

1.      Rozpoczynamy

2.      Rozpoznawanie emocji

3.      Radzenie sobie z silnymi emocjami

4.      Radzenie sobie ze stresem

5.      Aktywne słuchanie

6.      Umiejętność zadawania pytań

7.      Rozumienie i wykonywanie poleceń

8.      Odpowiedzialność

9.      Potęga poztywnego myślenia

10.    Szacunek dla siebie i innych

11.    Zaufanie do siebie i innych

12.    Asertywnie – bezpośrednio,  

         szczerze i z szacunkiem

13.    Jak zrobić dobre pierwsze

          wrażenie?

14.    Projekt życia

15.    Wyznaczanie celów

16.    Dążenie do celu

17.    Zarządzanie pieniędzmi

18.    Zarządzanie czasem

19.    Zarządzanie projektem cz. I

20.    Zarządzanie projektem cz. II

21.    Rozwiązywanie problemów

22.    Podejmowanie decyzji

23.    Rozwiązywanie konfliktów cz. I

24.    Rozwiązywanie konfliktów cz. II

25.    Radzenie sobie z zastraszaniem

         i wymuszaniem

26.    Rozpoznawanie i odpowiadanie

         na mobbing

27.    Budowanie relacji opartej na

         zaufaniu

28.    Stać się dobrym członkiem  

         zespołu

29.    Współpraca w miejscu pracy

30.    Najlepsze metody szukania pracy

31.    Prawa pracownika

32.    Etyka w pracy

33.    Zakończenie

 

 Informacje dotyczące projektów

Co zrobić, aby dostać pieniądze na realizację projektu?

 • W ramach programu można się starać o dotację w wysokości do 700 złotych.

 • O dotację mogą się starać grupy uczniów biorących udział w programie Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych w Gdańsku i w Łodzi, które chcą działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie projektu wraz z budżetem według załączonego wzoru i przekazanie go nauczycielowi prowadzącemu. Projekty mogą dotyczyć działań kulturalnych, społecznych, ekologicznych, sportowych i innych.

 

Gotowe projekty należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Termin przekazania projektów upływa 15 dnia każdego miesiąca w okresie styczeń – marzec 2008, czyli 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca.

 

 Projekty powinny spełniać następujące warunki:

 • Grupa uczniów powinna składać się z co najmniej 5 uczniów biorących udział w programie.

 • Odbiorcami planowanych działań powinni być inni uczniowie lub członkowie lokalnej społeczności, czyli mieszkańcy wsi, miasteczka, miasta, rówieśnicy, dzieci itp.  Odbiorcami nie mogą być tylko członkowie grupy!

 • Proponowane działania powinny być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez uczniów.

 • Grupa uczniów może się ubiegać o dotację do 700 złotych.

 • Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 25 stycznia 2008 roku, a kończyć nie później niż 31 maja 2008 roku.

 • Projekt powinien trwać nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 3 miesiące.

 • Nie mogą być finansowane działania związane z programem szkolnym np. wyposażenie pracowni geograficznej.

 • Komisja Konkursowa programu po zapoznaniu się z pomysłami, podejmie decyzję o przyznaniu pieniędzy na realizację projektu do 25 dnia każdego miesiąca w okresie styczeń – marzec 2008, czyli do 25 stycznia, 25 lutego i 25 marca.

 Schemat realizacji projektów uczniowskich

 • Przygotowanie przez grupę uczniów projektu według obowiązującego formularza (załącznik nr 1) i przekazanie go nauczycielowi prowadzącemu.

 • Przekazanie wszystkich projektów grup uczniów do koordynatora lokalnego. Uczniowie powinni pozostawić dla siebie jedną kopię projektu, aby wiedzieli, co napisali.

 • Zorganizowanie Komisji Dotacyjnej przez koordynatora lokalnego. Członkami Komisji powinni być:

  ·       Koordynator lokalny,

  ·       Przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,

  ·       Lokalny przedstawiciel GE,

  ·       Osoba zaproszona przez koordynatora lokalnego według uznania

           (lokalny dziennikarz, przedstawiciel kuratorium lub władz lokalnych),

  ·       Nauczyciel z klasy, w której powstał projekt (od razu będzie mógł

            przekazać informację uczniom o decyzji).

 • Wybór projektów do realizacji i sformułowanie uwag do projektów uczniów, które zadaniem Komisji powinny zostać poprawione.

 • Przygotowanie wniosku dotacyjnego przez STOWARZYSZENIE o pieniądze na projekty uczniowskie (załącznik nr 2) i przesłanie go do PFDM.

 • Przekazanie pisemnej decyzji uczniom przez koordynatora lokalnego o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu ich projektu.

 • Podpisanie umowy dotacyjnej pomiędzy PFDM a STOWARZYSZENIEM.

 • Przelew pieniędzy na dotację przez PFDM dla STOWARZYSZENIA (po podpisaniu umowy pomiędzy STOWARZYSZENIEM a PFDM).

 • Podpisanie przez STOWARZYSZENIE umowy o świadczeniu usług wolontarystycznych z liderem grupy uczniów (załącznik nr 3). Należy pamiętać o ubezpieczeniu wolontariusza, z którym podpisuje się umowę. Lider grupy uczniów nie musi być pełnoletni. Do umowy powinno być załączone pełnomocnictwo dla lidera grupy podpisane przez wszystkie osoby z grupy (Załącznik nr 4).

 • Przekazanie pieniędzy liderowi grupy (w gotówce od 200,00 PLN do 500,00 PLN; po rozliczeniu zaliczki przekazywane będą kolejne pieniądze). W momencie podpisania umowy z liderem grupy, należy zaplanować terminy wypłat zaliczek i ich rozliczania. Należy unikać wypłacania od razu całej kwoty dotacji. Lider grupy bierze faktury na STOWARZYSZENIE.

 • Rozliczenie poszczególnych wypłat przez lidera grupy za pomocą formularza (załącznik nr 5) i faktur.

 • Po zakończeniu realizacji projektu powinno nastąpić jego rozliczenie (co najwyżej 2 tygodnie po zakończeniu projektu). Rozliczenie składa się z raportu merytorycznego (formularz – załącznik nr 6) oraz raportu finansowego (formularz – załącznik nr 5 oraz faktury).

 • STOWARZYSZENIE przesyła rozliczenie finansowe do PFDM (załącznik nr 7) razem ze sprawozdaniami grup uczniowskich.

Wzory Załączników dostępne u nauczycieli prowadzących.

_______________________________________________________________

©2007-2008 Copyright by Anna Bartosinska  & Ewa Gajowiak – Mykowska  Design by Łukasz Liedtke  All Rights Reserved www.lidermedia.eu