Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilka słów

 

Z dysleksją rozwojową mamy do czynienia wtedy, gdy dzieci i młodzież, które rozwijają się prawidłowo intelektualnie, mają specyficzne trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu.

Trudności te związane są z zaburzeniami funkcji:

 • analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej wzoru graficznego,

 • analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej sekwencyjnej i bezpośredniej,

 • pamięci wzrokowo – słuchowo – ruchowej,

 • funkcji językowych,

 • grafomotoryki,

 • lateralizacji (dominującej strony ciała),

 • orientacji w kierunkach i przestrzeni,

 • współdziałania, czyli integracji wymienionych procesów.

 

Dysleksja rozwojowa może występować pod postacią: dysortografii, dysgrafii i dysleksji.

Ciekawe strony:

http://dysleksja.univ.gda.pl/

http://www.dysleksja.pl/

Więcej informacji na temat dysleksji rozwojowej *

 DYSLEKSJA A EGZAMIN MATURALNY I EGZAMIN ZAWODOWY

Dostosowanie egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do specyficznych potrzeb edukacyjnych zdajacych, reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).

 

 Dostosowanie na egzaminie maturalnym

 
 

„§ 59.1 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b art. 3b ustawy. (...)

 

3. Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, wraz z deklaracji, o której mowa w § 63 ust.1. (...)

 

7. Dla absolwentów o których mowa w ust. 1 (...) nie przygotowuje się odrębnych zestawów egzaminacyjnych.

 

8. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy głębokość grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, maja prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania. (...)”

 

Komunikat w sprawie dostosowania warunków egzaminu maturalnego od 2009 r.

 Dostosowanie na egzaminie zawodowym

     

„§ 111.1 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b art. 3b ustawy. (...)

3. Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, wraz z deklaracją, o której mowa w § 63 ust.1. (...)

§ 123.1 Dla absolwentów, o których mowa w § 111 ust. 1 (...) czas trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego może być przedłużony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. (...)

§ 132.1 Dla absolwentów, o których mowa w § 111 ust. 1 (...) czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego może być przedłużony przez odpowiednio przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny (...)”.

www.oke.gda.pl

 

Badania kontrolne (uaktualnienie opinii) pod katem dysleksji rozwojowej

 
 1. Badania kontrolne pod kątem dysleksji rozwojowej uczniów ZSŁ wykonuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku mieszcząca się przy ul. Wałowej 21 (www.ppp3.org).

 2. PPP nr 3 wykonuje badania na wniosek szkoły, rodziców i pełnoletnich uczniów.

 3. Warunkiem wykonania badań jest wykazanie się pracą nad dysleksją rozwojową (terapia pedagogiczna, praca z nauczycielem j. polskiego, praca samodzielna) oraz dobra znajomość zasad ortograficznych.

 4. Terminy:

- badania należy wykonać do końca września roku szkolnego, w którym zdawana jest matura i egzamin zawodowy,

- szkoła kieruje uczniów, na badania do PPP nr 3, do końca maja roku szkolnego poprzedzającego egzamin maturalny (po tym terminie należy kontaktować się bezpośrednio z PPP nr 3, ze względu na dużą liczbę chętnych na badania, poradnia ustala czy dysponuje wolnymi terminami).

 1. W naszej szkole skierowaniami na badania oraz nadzorowaniem pracy samodzielnej uczniów zajmuje się pedagog szkolny. Szczegółowe informacje można uzyskać w kontakcie bezpośrednim lub mailowym.

 

Lista zeszytów ćwiczeń do pracy samodzielnej *

Przykładowy zestaw ćwiczeń do pracy samodzielnej *

_______________

 

* Pliki do pobrania w formacie MS Word (lub OpenOffice)

^ Plik do pobrania w formacie .pdf (Adobe Reader ® )

 

L LUKAS - Nowoczesne strony internetowe